امثعابهعصشقاعثاق

1. صدقه دارویی است شفا بخش، آنچه بندگان در دنیا میکنند در آخرت جلوی دیدگانشان خواهد بود-7-
2. بادرد و بیماری خویش بساز چنان که با تو میسازد -27-
3. زبان خردمند پشت دل او و دل بی خرد در پس زبان اوست -40-

نلتلتغلاغبلغفبتغغل

1)صدقه دارویی است شفا بخش، آنچه بندگان در دنیا میکنند در آخرت جلوی دیدگانشان خواهد بود(7)

2)بادرد و بیماری خویش بساز چنان که با تو میسازد(27)

3) زبان خردمند پشت دل او و دل بی خرد در پس زبان اوست(40)

4)کار زشتی که تورا پشیمان کند نزد خدا از عمل نیکی که تو را دچار خودبینی کند بهتر است(46)

5)صبر بر دو گونه: است یکی صبر بر آنچه خوش نداری و دیگری صبر بر آنچه دوست داری(55)

6)قناعت ثروتی است که تمام نمیشود(57)

7)زبان درنده ای است که اگر رهایش کنی میگزد(60)

8)از دست دادن دوستان تنهایی است(65)

9)دست نیافت به حاجات آسان تر از درخاست از نا اهلان است(66)

10)چون خردمند به کمال رسد، سخن گفتن اندک گردد(71)

11)آدمی با هر نفسی که میکشدگامی به سوی مرگ برمیدارد(74)

12)درشگفتم از کسی که نا امید است حال آنکه میتواند آمرزش بخواهد(87)

13)داستان دنیا داستان مار است ، که چون آن را لمس کنی نرم است در حالی که درونش سمی کشنده است، فریب خورده ندارن به آن روی میآورد و خردمند دانا از آن دوری نماید(119)

14)غیرت ورزدن زن بر شوهرش کفر است و غیرت ورزیدن مرد بر همسرش ایمان است(124)

15)دوستی ورزیدن نیمی از عقل است(142)

16)غصه خوردن نمیمی از پیری است(143)

17)شخصیت آدمی زیر زبان او نهفته است(148)

18)هر انسانی سرانجامی شیرین یا تلخ دارد(151)

19)آنکه راز خود را آشکار ساخت اختیار را از دست خود گذاشت(از بین برد)(162)

20)ترک گناه آسان تر از درخواست توبه است(170)

21)بسا یک خوردن نامناسب که انسان را از خوردن های بسیار باز دارد(171)

22)مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند(172)

23)لجاجت و ستیزه جویی تدبیر را تباه میکند(179)

24)طمع بردگیِ همیشگیست(180)

25)هرکه در برابر حق قد علم کند نابود گردد(188)

26)آن را که شکیبایی نجات ندهد بی تابی هلاکش سازد(189)

27)آنچه از مالت رفت و تورا پند آموخت از دستت نرفته است(196)

28)سختی روزگار را تحمل کن وگرنه هرگز خوشنود نخواهی شد(213)

29)بد توشه ای برای روز جزاست ستم کردن بر بندگان خدا(321)

30)سوال شد ایمان چیست؟فرمود:ایمان با دل شناختن و با زبان اقرار کردن و با اعضا عمل کردن است(227)

31)آنکه سستی بر وجودش حاکم گردد، حقوق دیگران را تباه سازد و آنکه از سخنچینی پیروی کند دوست خود را از دست بدهد(239)

32)تند خویی نوعی دیوانگی است، زیرا انسان تند خو پشیمان میگردد و اگر پشیمان نشد دیوانگی اش همچنان پابرجاست(255)

33)تندرستی ناشی ا کمی حسادت است(256)

34)هرگاه تنگ دست شدید از راه صدقه دادن با خدا معامله کنید(258)

35)به بازماندگان دیگران نیکی کنید تا حرمت بازماندگان شمارا نگهدارند(264)

36)سخن حکیمان اگر درست باشد دوا، و اگر نادرست باشد درد است(265)

37)هرگاه مستحبات به واجبات آسیب رساند مستحبات را کنار بگذارید(279)

38)علم به احکام دین را عذر را بر بهانه جویان بسته است(284)

39)هرگاه خداوند بنده ای را خوار سازد دانش را از او باز دارد(288)

40)پند ها چه فراوان و پند گرفتن چه اندک(297)

41)خبر آنچه پیش از شما بود و آنچه پیش از شما خواهد بود و برنامه زندگی شما در قرآن است(313)

42)هرکس در مال خویش دوشریک دارد یکی وارٍ و دیگری حوادث(335)

43)پاکدامنی زینت تنگدستی و شکرگذاری زیور توانگری است(340)

44) بزرگترین عیب آن است که انچه در خودت هست در دیگران عیب بدانی(353)

45)برای تربیت تو همین بس که آنچه از دیگران نمیپسندی، دوری کنی(412)

My painting

I beleive that if i want i can

If i start i can

If i act i can

...If i stand up

...If i don't give up

! I can

I know that i araive to my goal (If i want)

painting by: myselfLast night

last night was night of Ghadr

after the all of bad events in this tims i can achive a perfect serenity

happend a good events last night

ihop that this situation stay whit me until the end


photo by: myself

First day without stress of school

     Morning:  09:15

she's Sara (my little sister)she don't let me to sleep

in fact myself don't like sleep  because today is first day that i don't want to go to school

because of this i'm very happy and can't sleep

i'm planing for this summer...i have perfect plan for myself

Hi :)

Hi

this is first post of my new weblog

i hop that i can type good text in this web