1. صدقه دارویی است شفا بخش، آنچه بندگان در دنیا میکنند در آخرت جلوی دیدگانشان خواهد بود-7-
2. بادرد و بیماری خویش بساز چنان که با تو میسازد -27-
3. زبان خردمند پشت دل او و دل بی خرد در پس زبان اوست -40-